TERMS OF SERVICES

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการเว็บไวต์

1. คำจำกัดความ
ผู้ใช้บริการ
หมายถึง ผู้ได้ลงทะเบียนและสำนักงานยินยอมให้เข้าใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์รวมถึงบริการอื่นๆ ที่หน่วยงานจะจัดให้มีขึ้นในอนาคต ตามเงื่อนไขและวิธีการที่สำนักงานกำหนด 

บริการ หมายถึง บริการด้านการลงทะเบียน ชพค.ชพส. ผ่านทางเว็บไซต์ที่สำนักงานจัดให้มีขึ้น ตลอดจนบริการอื่นๆ บนเว็บไซต์ที่บริษัทจะจัดให้มีขึ้นในอนาคต 
สำนักงาน หมายถึง สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสงขลา

2.ข้อตกลงในการใช้บริการ
ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมใช้บริการบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่หน่วยงานกำหนด หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นต่อผู้ใช้หน่วยงานหรือบุคคลอื่นๆ หน่วยงานไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของหน่วยงานและผู้ใช้บริการได้ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่หน่วยงานกำหนดอย่างเคร่งครัดแล้ว แต่หากการใช้บริการของผู้ใช้บริการเกิดความเสียหายใดๆ ต่อหน่วยงาน ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายให้แก่บริษัททั้งสิ้น

3. การลงทะเบียนและการเข้าใช้บริการ
1. ผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้บริการ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่หน่วยงานกำหนด โดยผู้ใช้บริการยืนยันว่าข้อมูลส่วนตัวที่กรอกเพื่อการลงทะเบียนนั้นเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริง

2. ผู้ใช้บริการต้องเข้าใช้บริการโดยรหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของตนเองเท่านั้น

3. ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมว่า การกระทำการใดๆ ผ่านบริการที่บริษัทจัดให้มีขึ้นบนเว็บไซต์ หากกระทำโดยใช้รหัสประจำตัวและรหัสผ่านของผู้ใช้บริการและเป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ผู้ใช้บริการยินยอมให้ถือว่าการกระทำนั้นมีผลสมบูรณ์ โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานในเอกสารใดๆ อีกและยินยอมรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าผู้ใช้บริการเป็นผู้กระทำด้วยตนเอง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยความทุจริตของบุคคลภายนอกหรือไม่ก็ตาม โดยหน่วยงานไม่ต้องรับผิดชอบในข้อผิดพลาดหรือความเสียหายใดๆ อันอาจเกิดขึ้น และผู้ใช้บริการจะไม่นำไปเป็นข้ออ้าง ยืนยัน และ/หรือใช้เป็นหลักฐานโต้แย้ง หรือฟ้องร้องต่อสู่กับหน่วยงานแต่อย่างใดทั้งสิ้น

4. ขอบเขตการใช้บริการและข้อจำกัดความรับผิด
1. ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมให้หน่วยงานติดต่อหรือเปิดเผยรายละเอียดหรือข้อมูลของผู้ใช้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนที่หน่วยงานได้รับจากการใช้บริการใดๆ ของผู้ใช้บริการ ให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยหน่วยงานไม่ต้องขออนุญาตหรือได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการก่อนแต่อย่างใด ทั้งนี้ ให้ถือว่าความยินยอมนี้มีผลใช้บังคับตลอดไป แม้ว่าผู้ใช้บริการจะมิได้ใช้บริการตามคำขอใช้บริการนี้ หรือมิได้ใช้บริการใดๆ กับหน่วยงานแล้วก็ตาม

2. เอกสารหรือหนังสือใดๆ ที่หน่วยงานส่งไปยังผู้ใช้บริการตามที่อยู่ต่างๆ รวมไปถึงอีเมล (Email) ที่ผู้ใช้บริการระบุให้ไว้กับหน่วยงานในการเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์นี้หรือที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานทราบในภายหลัง ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้รับข้อความในเอกสารหรือหนังสือนั้นๆ แล้ว

3. ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบการติดต่อสื่อสารเกิดการขัดข้อง ทำให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการต่างๆ บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ทั้งการชำรุด อยู่ระหว่างการซ่อมแซม การปิดระบบชั่วคราวเพื่อทำการบำรุงรักษา หรือเหตุสุดวิสัยอื่นใด ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมว่าจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องในหน่วยงานรับผิดชอบแต่อย่างใด

4. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า หน่วยงานสามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมการบริการต่างๆ ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าหน่วยงาน

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสงขลา
: www.reg-otepska.com, สกสค.สงขลา