เลือกประเภทการสมัคร

สมาชิก ชพค. ชพส.

การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา

การสมัครสมาชิก ช.พ.ค. กรณีปกติ
การสมัครสมาชิก ช.พ.ค. กรณีปกติ ต้องมีอายุต่ำกว่า 35 ปี

-ค่าสมัครสมาชิก ช.พ.ค. 50 บาท
-เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 1,050 บาท

สมัครสมาชิก

การสมัครสมาชิก ช.พ.ส. กรณีปกติ
การสมัครสมาชิก ช.พ.ส. กรณีปกติ ต้องมีอายุต่ำกว่า 35 ปี

-ค่าสมัครสมาชิก ช.พ.ส. 50 บาท
-เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 600 บาท

รวมเป็นเงิน 650 บาท

สมัครสมาชิก

การสมัครสมาชิก ช.พ.ค. กรณีพิเศษ ต้องมีอายุเกิน 35 ปี ขึ้นไป จนถึง 60 ปี
ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 63 – 15 มกราคม 64

-ค่าสมัครสมาชิก ช.พ.ค. 100 บาท
-เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 5,000บาท

รวมเป็นเงิน 5,100 บาท

สมัครสมาชิก

การสมัครสมาชิก ช.พ.ส. กรณีพิเศษ ต้องมีอายุเกิน 35 ปี ขึ้นไป จนถึง 60 ปี
ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 63 – 15 มกราคม 64

-ค่าสมัครสมาชิก ช.พ.ส. 100 บาท
-เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 3,000บาท

รวมเป็นเงิน 3,100 บาท

สมัครสมาชิก